Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын баг, бүрэлдэхүүн нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэж буй гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитаар Эрдэнэбулган суманд ажиллаа.


Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны 2018 оны "Аудитын сэдэв батлах тухай" 01 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч бөгөөд тэргүүлэх аудиторын 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/03 дугаар тушаалаар баталсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу "Иргэн, хуулийн этгээдийн газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх" нийцлийн аудит,  "Байгалийн нөөц  ашигласны төлбөрийн орлогын бүрдүүлэлт, зарцуулалт, байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитаар Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган суманд ажиллаа. Мөн Эрдэнэбулган сумын төсөвт байгууллагын дарга, нягтлан бодогчид, холбогдох ажилтнуудад "Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилт болон 2019 оны төсвийг хэрэгжүүлэхэд төр засгаас баримтлаж буй бодлого чиглэл", "Албан тушаалтны буруутай үйл ажиллагааны улмаас төрд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай эрх зүйн зохицуулалт" сэдвийн хүрээнд сургалт хийлээ.