Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 оны эхний хагас жилд гүйцэтгэсэн аудитуудаа аймгийн ИТХ-д танилцууллаа.


Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын тэргүүлэх аудитор, аудитын баг бүрэлдэхүүн 2019 оны эхний хагас жилд гүйцэтгэсэн санхүү, гүйцэтгэл, нийцлийн аудитуудыг аймгийн ИТХ-д танилцууллаа. Тус хурлаар аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд аудитын дүн дүгнэлт, аудитаар илэрсэн зөрчлийг танилцуулж цаашид төрийн албан хаагчдын уялдаа холбоог сайжруулах, алдаа зөрчил давтан гаргахгүй анхаарч ажиллах тухай чиглэл өгөн санал солилцож ажиллаа.