ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ


Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэх “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүн (2012-2018 он), Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн(2016-2018 он) гүйцэтгэлийн аудит, Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын өөрийн санаачилгаар гүйцэтгэж буй “Боловсролын салбарын төсвийн хуваарилалт, санхүүжилтийн үр нөлөөт байдал” (2017-2018 он) гүйцэтгэлийн аудит, Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын захиалгаар гүйцэтгэж буй “Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн хэрэгжилт үр дүн” (2017-2019 он) нийцлийн аудитын нээлтийг тус тус зохион байгууллаа.

Аудитын нээлтэд Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудиторууд болон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, Боловсрол, шинжлэх ухаан хүүхдийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн ахлах мэргэжилтэн, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн төлөөлөл, Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын төлөөлөл, аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын ахлах мэргэжилтэн, Ерөнхий боловсрол, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын дарга, нягтлан бодогч холбогдох ажилтнууд оролцлоо.