АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНД АУДИТЫН ТОВЧ ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА


Төрийн аудитын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 71.4 дэх хэсэгт заасны дагуу Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Ээлжит XI дүгээр хуралдаанд Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газраас тус онд гүйцэтгэсэн:

  • Нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэсэн “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудит,
  • Өөрийн санаачлагаар гүйцэтгэсэн “Боловсролын салбарын төсвийн хуваарилалт, санхүүжилтийн үр нөлөөтэй байдал”  гүйцэтгэлийн аудит,
  • Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын захиалгаар гүйцэтгэсэн “Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн хэрэгжилт, үр дүн” нийцлийн аудитын товч дүнг тус тус танилцууллаа.

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс танилцуулгатай холбогдуулан тодруулга авч харилцан санал солилцлоо.