ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.


Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2019 оны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 05 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын “Аудитын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны А/100 дугаар тушаалыг баримтлан  Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон орон нутаг дахь Төрийн аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд гүйцэтгэх “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт” нийцлийн аудитын нээлтийг зохион байгууллаа.

       Аудитын нээлтэд Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс, Санхүүгийн хяналт, аудитын алба, Мөрөн сумын Засаг даргын тамгын газрыг төлөөлөн холбогдох  албан тушаалтнууд оролцлоо. 

            Аудитын зорилго, зорилт, хамрах хүрээ, хамрагдах байгууллага зэргийг танилцуулж өмнө нь өгсөн зөвлөмжийн биелэлт, мөн хуульд заасны дагуу хөндлөнгийн хяналтыг хэрэгжүүлсэн эсэхийг тодруулж харилцан санал солилцож ажиллалаа.