Үр дүнд: 5
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хүргүүлсэн албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
2.“Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх" нийцлийн аудитаар холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлсэн албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
3.Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны хариуцлага алдсан албан тушаалтанд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
4.Аймгийн ЗДТГ-ын даргад 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
5.Цэцэрлэг сумын "Тэсийн Илч"ХХК-ны холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох тухай албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
Үр дүнд: 5