ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2020-02-12 Хөвсгөл аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын “Аудитын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны А/100 дугаар тушаалыг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд гүйцэтгэх “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт” нийцлийн аудитын нээлт {.... .....}

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ОРЛОГО НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ЗАРДАЛ БУУРУУЛАХ, ТӨСВИЙН ХӨРӨНГИЙН ҮР АШГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТАЛААР ӨГӨХ САНАЛ, ДҮГНЭЛТ

2020-01-31 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.4 “Орон нутгийн төсвийн төсөлд болон төсвийн хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэх, орлого нэмэгдүүлэх талаар санал боловсруулж аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд оруулах” гэж заасны дагуу Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн 2020 оны төсвийн төсөлд оруулах саналаа аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдөд танилцуулж {.... .....}

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ”-ЫН НЭЭЛТ ХИЙЖ, ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА

2020-01-07 Хөвсгөл аймаг

Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын “Сүлд” танхимд 2020 оны 01 дүгээр 06-ны өдөр зохион байгууллаа. Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтэд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, аймгийн Засаг даргын тамгын газар {.... .....}

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

2019-11-20 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын захиалгаар гүйцэтгэх “Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг {.... .... }

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНД АУДИТЫН ТОВЧ ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2019-11-20 Хөвсгөл аймаг

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Ээлжит XI дүгээр хуралдаанд {.... .... }

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

2019-09-19 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэх “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүн” (2012-2018 он), “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн” (2016-2018 он) гүйцэтгэлийн аудит, Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын өөрийн санаачилгаар гүйцэтгэж буй “Боловсролын салбарын төсвийн хуваарилалт, санхүүжилтийн үр нөлөөт байдал” (2017-2018 он) гүйцэтгэлийн аудит, Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын захиалгаар гүйцэтгэж буй “Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн хэрэгжилт үр дүн” (2017-2019 он) нийцлийн аудитын нээлтийг {.... .... }