ИРГЭД, ОЛОН НИЙТИЙН САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

2020-06-30 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2021 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв сонгоход олон нийтийн оролцоог хангах зорилгоор иргэд, олон нийтийг санал ирүүлэхийг урьж байна.

Орон нутгийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцох улс Төрийн нам, эвслүүдийн анхааралд

2020-06-22 Хөвсгөл аймаг

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6-д “Нам, эвсэл нь орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуулийн жилийн 06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө, бие даан нэр дэвшигч нь ээлжит сонгуулийн жилийн 07 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө дүгнэлт гаргуулахаар {... ...}

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ОРЛОГО НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ЗАРДАЛ БУУРУУЛАХ, ТӨСВИЙН ХӨРӨНГИЙН ҮР АШГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТАЛААР ӨГӨХ САНАЛ, ДҮГНЭЛТ

2020-01-31 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.4 “Орон нутгийн төсвийн төсөлд болон төсвийн хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэх, орлого нэмэгдүүлэх талаар санал боловсруулж аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд оруулах” гэж заасны дагуу Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн 2020 оны төсвийн төсөлд оруулах саналаа аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдөд танилцуулж {.... .....}

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНД АУДИТЫН ТОВЧ ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2019-11-20 Хөвсгөл аймаг

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Ээлжит XI дүгээр хуралдаанд {.... .... }

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

2019-11-05 Хөвсгөл аймаг

2019 оны Санхүүгийн тайлан баталгаажуулах ажлыг Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газартай хийсэн гэрээний үүргийн хүрээнд “Мөнгө нөөц баялаг аудит” ХХК нь аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын сургалтын танхимд {.... .... }

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 оны эхний хагас жилд гүйцэтгэсэн аудитуудаа аймгийн ИТХ-д танилцууллаа.

2019-06-28 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын тэргүүлэх аудитор, аудитын баг бүрэлдэхүүн {... ... }

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-04-19 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” нийцлийн аудит [ ... ... ]