ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ”-ЫН НЭЭЛТ ХИЙЖ, ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА

2020-01-07 Хөвсгөл аймаг

Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын “Сүлд” танхимд 2020 оны 01 дүгээр 06-ны өдөр зохион байгууллаа. Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтэд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, аймгийн Засаг даргын тамгын газар {.... .....}

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

2019-11-20 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын захиалгаар гүйцэтгэх “Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг {.... .... }

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНД АУДИТЫН ТОВЧ ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2019-11-20 Хөвсгөл аймаг

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Ээлжит XI дүгээр хуралдаанд {.... .... }

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

2019-09-19 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэх “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүн” (2012-2018 он), “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн” (2016-2018 он) гүйцэтгэлийн аудит, Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын өөрийн санаачилгаар гүйцэтгэж буй “Боловсролын салбарын төсвийн хуваарилалт, санхүүжилтийн үр нөлөөт байдал” (2017-2018 он) гүйцэтгэлийн аудит, Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын захиалгаар гүйцэтгэж буй “Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн хэрэгжилт үр дүн” (2017-2019 он) нийцлийн аудитын нээлтийг {.... .... }

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 оны эхний хагас жилд гүйцэтгэсэн аудитуудаа аймгийн ИТХ-д танилцууллаа.

2019-06-28 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын тэргүүлэх аудитор, аудитын баг бүрэлдэхүүн {... ... }