Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 онд гүйцэтгэх нийцэл, гүйцэтгэлийн аудитуудыг хийн аудитын тайланг холбогдох байгууллагууд болон Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.


Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Монгол Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2018 оны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 01 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч бөгөөд тэргүүлэх аудиторын 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/03 дугаартай тушаалаар баталсан “Үндэсний аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө”-г үндэслэн

  • "Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх" нийцлийн аудит,
  • "Байгалийн нөөцийн орлогын төлөвлөлт бүрдүүлэлт, Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитыг тус тус хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн аудитын тайланг холбогдох байгууллага болон Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.

Нийцэл, гүйцэтгэлийн аудитын дүн дүгнэлтэд үндэслэн зөвлөмжүүдийг боловсруулан, зөрчлийг арилгуулах таслан зогсоох тухай албан шаардлагуудыг зөрчил гаргасан эрх бүхий албан тушаалтнуудад хүргүүлж ажиллаа.