ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-04-19 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” нийцлийн аудит [ ... ... ]

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 онд гүйцэтгэх гүйцэтгэл, нийцлийн аудитуудын нээлтийг хийлээ.

2019-03-01 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, Улс, орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн аудитуудын нээлтийг хийлээ.

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АУДИТОР, ГЭРЭЭТ АУДИТОРУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2019-01-31 Хөвсгөл аймаг

Шинээр томилогдсон аудитор, гэрээт аудиторуудад санхүүгийн тайлангийн аудит гүйцэтгэхтэй холбогдуулан Архив албан хэрэг хөтлөлт, Төрийн аудитын байгууллагын ажилтны ёс зүй, Төрийн аудитын байгууллагаас санхүүгийн тайланд аудит хийхэд мөрдөж байгаа журам, заавар сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ”-ЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

2019-01-31 Хөвсгөл аймаг

Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын “Сүлд” танхимд 2019 оны 01 дүгээр 09-ний өдөр зохион байгууллаа.