ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-21 Хөвсгөл аймаг

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6-д “Нам, эвсэл нь орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуулийн жилийн 06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө, бие даан нэр дэвшигч нь ээлжит сонгуулийн жилийн 07 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө дүгнэлт гаргуулахаар төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллагад хүргүүлнэ.” {... ...}

Орон нутгийн сонгуульд оролцох улс төрийн нам, эвслийн хандивын тайланг хянаж баталгаажууллаа

2020-07-09 Хөвсгөл аймаг

Орон нутгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцох улс төрийн нам, эвсэлд иргэн, хуулийн этгээдээс өгсөн хандивыг хянаж баталгаажууллаа.

ИРГЭД, ОЛОН НИЙТИЙН САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

2020-06-30 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2021 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв сонгоход олон нийтийн оролцоог хангах зорилгоор иргэд, олон нийтийг санал ирүүлэхийг урьж байна.

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НАМ, ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧЭЭС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО

2020-06-30 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1-д “Энэ хуульд нийцүүлэн төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллага тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх сонгуулийн тойрогт нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээг ээлжит сонгуулийн жилийн 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө тогтоож, нийтэд мэдээлнэ.” заасны дагуу {... ...}

Орон нутгийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцох улс Төрийн нам, эвслүүдийн анхааралд

2020-06-22 Хөвсгөл аймаг

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6-д “Нам, эвсэл нь орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуулийн жилийн 06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө, бие даан нэр дэвшигч нь ээлжит сонгуулийн жилийн 07 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө дүгнэлт гаргуулахаар {... ...}

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССТ ХАНДИВ ГАРДУУЛЛАА

2020-03-11 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор О.Ганболд аймгийн Онцгой комисст хандан дэлхий даяар тархаад буй Коронавирус /covid-19/ хэмээх аюулт өвчинтэй тэмцэх, ард түмнээ энэхүү өвчний халдвараас сэрэмжлэн хамгаалах {.... ....}

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2020-02-12 Хөвсгөл аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын “Аудитын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны А/100 дугаар тушаалыг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд гүйцэтгэх “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт” нийцлийн аудитын нээлт {.... .....}